library

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА


logo

dnu

CSS Menu On Top Css3Menu.com

 

 

Литература к книжной выставке
“The Mystery of Great Mind»
«Тайна великого гения»

 1. Аникст А. Первые издания Шекспира / А. Аникст. – М.: Книга, 1974. – 159 с.
 2. Аникст А. Трагедия Шекспира «Гамлет» / А. Аникст. – М.: Просвещение, 1986. – 221с.
 3. Баліна К.Н. «Гамлет» у постмодерністському вимірі Юрія Андруховича // Зарубіжна література. – 2009. - №6. – с.14-15.
 4. Бартошевич А.В. Гамлеты наших дней // Театр. Живопись. Кино. Музыка. – 2010. - №4. – с.9-20.
 5. Бартошевич А. Комическое у Шекспира / А. Бартошевич. – М., 1975. – 49с.
 6. Бартошевич А.В. Шекспир на английской сцене (конец XIX – первая половина XX в.) / А.В. Бартошевич. – М.: Наука, 1985. – 300с.
 7. Борискіна К.В. «Юлій Цезар» В. Шекспіра і єлизаветинський владний дискурс: специфіка кореляції // Держава та регіони. Сер. Гуманітарні науки. – 2012. - !1. – с.13-18.
 8. Бачелис Т.И. Шекспир и Крэг / Т.И. Бачелис. – М.: Наука, 1983. – 350с.
 9. Володарская Э.Ф. Творчество Шекспира и его значение в истории английского языка // Вопросы филологии. – 2006. - №1(22). – с.114-127.
 10. Володарская Э.Ф. Шекспир как явление мировой культуры. Русские переводы Шекспира // Вопросы филологии. – 2009. - №3. – с.53-80.
 11. Гилилов И. Игра об Уильяме Шекспире, или Тайна Великого Феникса / И. Гилилов. – М.: Международные отношения, 2000. – 512с.: ил.
 12. Горбунов А.Н. 146-й сонет Шекспира и его место в цикле // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. – 2009. - №3. – с.32-40.
 13. Градовський А.В. Методика вивчення сонетів Шекспіра // Зарубіжна література. – 2009. - №5. – с.16-17.
 14. Джеймс Б., Рубинстайн У.Д. Тайное станет явным. Шекспир без маски / Б.Джеймс, У.Д. Рубинстайн. – М.: Весь мир, 2008. – 376с.: ил. – (Магия имени).
 15. Кабкова О. Барчине віддзеркалення Шекспірового «Короля Ліра» // Слово і час. – 2010. - №5. – с.55-61.
 16. Кагарлицкий Ю.И. Шекспир и Вольтер / Ю.И. Кагарлицкий. – М.: Наука, 1980. – 107с.
 17. Кантор В.К. Гамлет как «христианский воин» // Вопросы философии. – 2008. -№5. – с.32-46.
 18. Кодак М. Іван Франко versus Вільям Шекспір, або «І зоря до зорі промовля» // Слово і час. – 2009. - №8. – с.73-83.
 19.  Колер Й. Шекспир с точки зрения права (Шейлок и Гамлет) / Й. Колер. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 160с.
 20. Комарова В.П. Метафоры и аллегории в произведениях Шекспира / В.П. Комарова. – Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1989. – 200с.
 21. Комарова В.П. Шекспир и Монтень / В.П. Комарова. – Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1983. – 162с.
 22. Крутенко Ю.М.. Українські та російські переклади сонетів В. Шекспіра / Ю.М. Крутенко, М.В. Хов’якова // Проблеми філології та перекладу. – Д.: ДДТУ, 2004. – Вип. №1(3). – с.45-51.
 23. Левин Ю.Д. Шекспир и русская литература XIX века / Ю.д. Леин. – Л.: Наука, 1988. – 325с.
 24. Манн Ю.В. Гамлетовский вопрос как проблема русской философской эстетики // Филологические науки. – 2007. - №3. – с.89-96.
 25. Марінеско В.Ю. Взаємодія вимислу і факту в літературній біографії Вільяма Шекспіра (на прикладі роману Дж. Шапіро «1599: один рік із життя Вільяма Шекспіра») // держава та регіони. Сер. Гуманітарні науки. – 2010. - №3. – с.13-19.
 26. Меркулова М.Г. Ретроспекция в трагедии Шекспира «Гамлет» // Филологические науки. – 2006. - №5. – с.33-43.
 27. Минц Н.В. Старое и всегда современное. Парадоксы Шекспира / Н.В. Минц. – М.: Искусство, 1990. – 127с.
 28. Миронюк Н.П. Сонети В. Шекспіра в перекладах Д. Павличка: лінгвістичний аспект // Держава та регіони. Сер. Гуманітарні науки. – 2010. - №3. – с.81-83.
 29. Морозов М.М. Театр Шекспира / М.М. Морозов. – М.: Всероссийское театральное общество, 1984. – 317с.
 30. Ненич Г.М. Багатогранність ренесансного кохання (Урок-літературний салон за сонетами Шекспіра) // Зарубіжна література. – 2009. - №3. –с.27-30.
 31. Ніконова В.Г. Архітектоніка ключових художніх концептів у трагедіях Шекспіра: образно-асоціативний шар / В.Г. Ніконова // Англістика та американістика: зб. наук. праць / Гол. ред. А.І. Анісімова; ДНУ ім. О.Гончара. Каф. англ. філології. – Д.: Вид-во ДНУ ім. О. Гончара, 2009. – Вип.6. – с.36-41.
 32. Ніконова В.Г. Естетична категорія трагічного в поетиці Шекспіра / В.Г. Ніконова // Англістика та американістика. – Д.: Вид-во ДНУ, 2005. – Вип.2. – с.146-149.
 33. Пастушук Г. Образ блазня як жанротворчий елемент комедій Шекспіра / Г. Пастушук // Львівський національний університет ім. І. Франка. Вісник. Сер. Іноземні мови / Гол. ред. Р.С. Помірко. – Л.: ЛНУ ім. І.Франка, 2007. – Вип.14. – с.233-241.
 34. Пермінова А.О. 130-й сонет У. Шекспіра в перекладі Д.Паламарчука (як приклад перекодування поетичного твору) / А.О. Пермінова // Вчені записки. – Х.: Вид-во НУА, 2006. – Т.12. – с.599-609.
 35. Пимонов В., Славутин Е. Загадка Гамлета / В. Пимонов, Е. Славутин. – М.: М.И.П., 2001. – 256с.
 36. Протопопова Д.А. Ответ Джеймса Джойса на трактовку «Гамлета» в романтической критике и в трудах по психоанализу: «лекция» Стивена о Шекспире // Вестник Московского университета. Сер.9. Филология. – 2008. - №5. – с.141-148.
 37. Сінкевич К.Є. «Шекспірівське питання»: динаміка розвитку // Від бароко до постмодернізму: зб. наук. праць / Відп. ред. Т.М. Потніцева; ДНУ ім. О.Гончара. Каф. заруб. літ. – Д.: Вид-во ДНУ, 2008. – Вип. XII. – с.20-29.
 38. Соловей Т.Г. «Чудо глубочайшей взаимности» (система уроков по изучению трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта») // Русская словесность в школах Украины. – 2006. - №5. – с.25-31.
 39. Тархов Т. Меж двух времен (Историческая хроника и создание Уильямом Шекспиром пьесы «Гамлет») // Русская словесность в школах Украины. – 2006. - №4. – с.53-56.
 40. Торкут Н.М., Борискіна К.В. Літературні римейки Шекспірового «Гамлета» в епоху постмодернізма: типологія і поетика // Держава та регіони. Сер. Гуманітарні науки. – 2009. - №1-2. – с.31-40.
 41. Фурман-Василик А. «Гамлет» В. Шекспіра в перекладі М. Рудницького в контексті перекладацької множинності / А. Фурман-Василик // Іноземна філологія: укр. наук. зб. / Гол. ред. А.Й. Паславська; Львівський національний університет ім. І. Франка. – Л.: ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – Вип. 122. – с.194-200.    
 42. Холлидей Ф.Е. Шекспир и его мир / Ф.Е. Холлидей. – М.: Радуга, 1986. – 168с.
 43. Хроменко І. «Шекспірівське питання» у дослідженнях сучасного вченого Іллі Гілілова // Зарубіжна література. – 2012. - №5. – с.57-61.
 44. Черненко С.А. Особливості перекладу афоризмів (на прикладі трагедії «Гамлет» У. Шекспіра) // Держава та регіони. Сер. Гуманітарні науки. – 2008. - №3. – с.90-95.
 45. Чернявська Л.В. Роль та функції художніх мотивів у комедії В. Шекспіра «Сон літньої ночі» / Л.В. Чернявська // Англістика та американістика: зб. наук. праць / Гол. ред. А.І. Анісімова; Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Д.: Вид-во ДНУ, 2012. – Вип. 9. – с.210-213.
 46. Черняк Ю.І. Шекспірівський дискурс в Україні XIX ст.: специфіка і механізми структурування // Держава та регіони. Сер. Гуманітарні науки. – 2010. - №3. – с.42-46.
 47. Шекспировские чтения 1984 / Ред. А. Аникст. – М.: Наука, 1986. – 309с.
 48. Шекспировские чтения 1985 / Ред. А. Аникст. – М.: Наука, 1987. – 276с.
 49. Шекспировские чтения 1990 / Сост. И.М. Гилилов. – М.: Наука, 1990. – 304с.
 50. Шенбаум С. Шекспир: краткая документальная биография. – М.: Прогресс, 1985. – 403с.
 51. Shakespeare W. All’s Well that Ends Well / W. Shakespeare.  – London: Penguins books, 1980. -136p.
 52. Shakespeare W. Antony and Cleopatra / W. Shakespeare. – New York: Penguin Press, 1983. – 159p.
 53. Shakespeare W. As You Like It / W. Shakespeare. – London: Penguin books, 1994. – 128p.
 54. Shakespeare W. Comedies. V.1 / W. Shakespeare.  – London: David Campbell Publishers Ltd., 1995. – 785p. – (The Millennium Library).
 55. Shakespeare W. Comedies. V.2 / W. Shakespeare.  – London: David Campbell Publishers Ltd., 1996. – 756p. – (The Millennium Library).
 56. Shakespeare W. Coriolanus / W. Shakespeare. – New York: Penguin books, 1980. – 160p.
 57. Shakespeare W. The first part of King Henry the fourth / W. Shakespeare. – New York: Penguin books, 1986. – 254p.
 58. Shakespeare W. Four tragedies / W. Shakespeare. – London: Penguin books, 1980. – 954p.
 59. Shakespeare W. Hamlet / W. Shakespeare. – London: Penguin books, 2001. – 192p.
 60. Shakespeare W. Henry IV. Part two. – New York: Penguin books, 1984. – 144p.
 61. Shakespeare W. Julius Caesar / W. Shakespeare. – London: Penguin books, 2001. – 128p.
 62. Shakespeare W. King Lear / W. Shakespeare. – New York: Penguin Press, 1988. – 175p.
 63. Shakespeare W. The Life of Timon of Athens / W. Shakespeare. – New York: Penguin Press, 1983. – 125p.
 64. Shakespeare W. Macbeth / W. Shakespeare. – New York: Penguin Press, 1983. – 111p.
 65. Shakespeare W. The Merchant of Venice / W. Shakespeare. – London: Penguin books, 1987. – 132p.
 66. Shakespeare W. A Midsummer Night’s Dream / W. Shakespeare. – New York: Penguin Press, 1983. – 115p.
 67. Shakespeare W. The Sonnets and Narrative Poems / W. Shakespeare. – London: David Campbell Publishers Ltd., 1992. – 248p. – (The Millennium Library).
 68. Shakespeare W. The Taming of the Shrew / W. Shakespeare. – New York: A Signet Classic, 1987. – 231p.
 69. Shakespeare W. The Tempest / W. Shakespeare. – New York: Penguin Books, 1968. – 186p.
 70. Shakespeare W. Timon of Athens / W. Shakespeare. – Kingsport: Kingsport Press, 1983. – 125p.
 71. Shakespeare W. Twelfth Night, or, What You Will. – London: Penguin Books, 1994. -128p.
 72. Weimann, R. Shakespeare und die Tradition des Volkstheaters / R. Weimann. – Berlin: Henshelverlag, 1967. – 551s.
 73. Wells, S. Shakespeare: an Illustrated Dictionary / S. Wells. – Oxford: Oxford University Press, 1981. – 216p.

facebookyoutube instagram

Web of Science
Scopus
springer

DW
dpa

razumkov